ปลูกผลงาม ชาลินี, ชิณวงค์ ธนัชญกร, จารุทวีผลนุกูล พัชร์หทัย, และ พุ่มพฤกษ์ ชเนตตี. 2022. “ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 (1). Bangkok, Thailand:37-47. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/255350.