[1]
จารุทวีผลนุกูล พ., พรพีรวิชญ์ ป., พันธุ์สุมา เ., และ วราเสนีย์วุฒิ พ., “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, HSRNJ, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 29–42, ส.ค. 2020.