[1]
สำรอง อ. และ ขจรมณี ส. . ., “การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์แบบนวัตกรรมที่ส่งผล ต่อพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในการทำงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 1–15, ธ.ค. 2021.