[1]
เวชสวรรค์ ภ. . . และ เลิศพุทธรักษ์ ศ. . ., “การสร้างคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรี สำหรับนักท่องเที่ยวเจเนเรชั่น ซี กลุ่มประเทศยุโรปและกลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 16–32, ธ.ค. 2021.