[1]
พรหมมาณพ J. . และ บรรจงประเสริฐ J., “การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 33–61, ธ.ค. 2021.