[1]
ศรีรัตนา จ. ., “พฤติกรรมการเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 118–128, ธ.ค. 2021.