[1]
มะหะหมัด ท. . ., เจนประโคน ช. . ., สุขศาสน์กวิน ป., และ ศรีคชา ว. . ., “การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 129–138, ธ.ค. 2021.