[1]
โพธิ์พันธุ์ K. และ บรรจงประเสริฐ J., “อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 62–78, ธ.ค. 2021.