[1]
เจียมสมบูรณ์เลิศ ค., “คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง)”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 139–141, ธ.ค. 2021.