[1]
หนูอินทร์ N. และ สง่าโยธิน T., “รูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ กรณีศึกษา: ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, HSRNJ, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 103–117, ธ.ค. 2021.