[1]
ปลูกผลงาม ช., ชิณวงค์ ธ. . ., จารุทวีผลนุกูล พ. . ., และ พุ่มพฤกษ์ ช. ., “ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต”, HSRNJ, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 37–47, เม.ย. 2022.