จารุทวีผลนุกูล พ., พรพีรวิชญ์ ป., พันธุ์สุมา เ., และ วราเสนีย์วุฒิ พ. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคชัน ของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 29-42, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/252318.