เชียรวัฒนสุข ก. “บทบรรณาธิการ”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. ฌ, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253412.