พรหมมาณพ J. ., และ บรรจงประเสริฐ J. “การศึกษาผลกระทบของแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนทางสังคมแบบลีนต่อประสิทธิภาพความยั่งยืนทางสังคม”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 33-61, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253656.