มะหะหมัด ท. . ., เจนประโคน ช. . ., สุขศาสน์กวิน ป., และ ศรีคชา ว. . . “การให้ทัศนะความเข้าใจการปฐมนิเทศเพื่อสร้างประโยชน์ต่อการทำงานในองค์กร”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 129-38, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253658.