โพธิ์พันธุ์ K., และ บรรจงประเสริฐ J. “อิทธิพลของมาตรฐานไมซ์ที่มีต่อประสิทธิภาพของโรงแรม และบทบาทของตัวแปรคั่นกลางของโครงสร้างองค์กร”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 62-78, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253662.