เจียมสมบูรณ์เลิศ ค. “คัมภีร์การตลาด (ฉบับปรับปรุง)”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 139-41, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/253663.