ปลูกผลงาม ช., ชิณวงค์ ธ. . ., จารุทวีผลนุกูล พ. . ., และ พุ่มพฤกษ์ ช. . “ผลกระทบของภาวะผู้ตามในฐานะตัวแปรคั่นกลางในความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำและประสิทธิภาพทีมงาน: กรณีศึกษาของพนักงานซูเปอร์มาเก็ต”. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปี 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 37-47, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsrnj/article/view/255350.