กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ของเยาวชนพิการทางการเห็นในประเทศไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF