[1]
ชัยราชาย., สุวรรณม., ฟูแสงส. และ พงศ์ศรีวัฒน์ส. 2018. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 1-21.