[1]
แสนชนม์ภ. และ วิภาวินน. 2018. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 23-42.