[1]
จันทร์กองป., จำรัสพันธุ์อ., ฉายายนต์พ. และ นาคะกุลช. 2018. ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 117-137.