[1]
ชวนะลิขิกรห., สุธารัตน์ป. และ เชียงเถียรป. 2018. การวิเคราะห์รูปประโยคความซ้อนภาษาไทยในหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 7, 1 (มิ.ย. 2018), 159-178.