(1)
รัตนคอนภ.; เครืออินทร์น.; นุกูลธรรมก. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้ง โดยใช้ประเด็นทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. hsudru 2018, 7, 139-158.