(1)
ชวนะลิขิกรห.; สุธารัตน์ป.; เชียงเถียรป. การวิเคราะห์รูปประโยคความซ้อนภาษาไทยในหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6. hsudru 2018, 7, 159-178.