แสนชนม์ภ.; วิภาวินน. การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 7, n. 1, p. 23-42, 21 มิ.ย. 2018.