จันทร์กองป.; จำรัสพันธุ์อ.; ฉายายนต์พ.; นาคะกุลช. ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 7, n. 1, p. 117-137, 21 มิ.ย. 2018.