ชวนะลิขิกรห.; สุธารัตน์ป.; เชียงเถียรป. การวิเคราะห์รูปประโยคความซ้อนภาษาไทยในหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 7, n. 1, p. 159-178, 21 มิ.ย. 2018.