แก้วกันทะเ.; อินทับทิมด.; ห่านตระกูลอ.; ปิงใจศ.; คล้ายสิงห์โตเ.; งามเกษมพ. การพัฒนาการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเมี่ยน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนด้วยกระบวนการสอนแบบโฟนิกส์. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 8, n. 1, p. 67-84, 8 ก.ค. 2019.