เชยบาลพ.; จันทน์วัฒนวงษ์ร.; ขุริมนต์พ.; แพงบุปผาท. ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, v. 8, n. 2, p. 231-250, 27 ธ.ค. 2019.