วัฒนา น. การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: . วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 89–103, 2022. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/250744. Acesso em: 3 ก.พ. 2023.