ชัยราชายุพิน, สุวรรณมนัส, ฟูแสงสมาน, และ พงศ์ศรีวัฒน์สุเทพ. 2018. “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7 (1), 1-21. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/180344.