รัตนคอนภาวิณี, เครืออินทร์นันทรัตน์, และ นุกูลธรรมกุลธิดา. 2018. “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้ง โดยใช้ประเด็นทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7 (1), 139-58. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/180418.