ชวนะลิขิกรหนึ่งฤทัย, สุธารัตน์ปิยะวรรณ์, และ เชียงเถียรประเมิน. 2018. “การวิเคราะห์รูปประโยคความซ้อนภาษาไทยในหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 7 (1), 159-78. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/180425.