อินทะแสงขนิษฐา, และ บรรลือสุวัฒน์. 2019. “การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8 (2), 193-209. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/188987.