เชยบาลพนายุทธ, จันทน์วัฒนวงษ์รุ่งทิวา, ขุริมนต์พลากร, และ แพงบุปผาทิพยวรรณ. 2019. “ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8 (2), 231-50. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/188989.