[1]
ชัยราชาย., สุวรรณม., ฟูแสงส., และ พงศ์ศรีวัฒน์ส., “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและปัจจัยการบริหารจัดการเพื่อการดำรงอยู่ ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย”, hsudru, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1-21, มิ.ย. 2018.