[1]
แสนชนม์ภ. และ วิภาวินน., “การสังเคราะห์งานวิจัยด้านการจัดการสารสนเทศ”, hsudru, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 23-42, มิ.ย. 2018.