[1]
จันทร์กองป., จำรัสพันธุ์อ., ฉายายนต์พ., และ นาคะกุลช., “ภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, hsudru, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 117-137, มิ.ย. 2018.