[1]
รัตนคอนภ., เครืออินทร์น., และ นุกูลธรรมก., “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการโต้แย้ง โดยใช้ประเด็นทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”, hsudru, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 139-158, มิ.ย. 2018.