[1]
ชวนะลิขิกรห., สุธารัตน์ป., และ เชียงเถียรป., “การวิเคราะห์รูปประโยคความซ้อนภาษาไทยในหนังสือเรียนสำหรับผู้เรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6”, hsudru, ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 159-178, มิ.ย. 2018.