[1]
บุญอุ้มว. ว., สุรกิจบวรศ., และ เสถียรนพเก้าพ., “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1”, hsudru, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 85-100, ก.ค. 2019.