[1]
สมหวังห., “การพัฒนาทักษะทางภาษาจีนจากประโยชน์ของการใช้เฟซบุ๊กในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”, hsudru, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 157-171, ธ.ค. 2019.