[1]
วีระพันธ์ด., “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม เรื่องความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์”, hsudru, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 173-192, ธ.ค. 2019.