[1]
อินทะแสงข. และ บรรลือส., “การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายและจรรยาบรรณ สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ”, hsudru, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 193-209, ธ.ค. 2019.