[1]
เชยบาลพ., จันทน์วัฒนวงษ์ร., ขุริมนต์พ., และ แพงบุปผาท., “ความต้องการจำเป็นในการจัดการศึกษาของบุคลากร สังกัดโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน ในจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ และเลย”, hsudru, ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 231-250, ธ.ค. 2019.