วัฒนา น. “การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รายวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์:”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, ปี 11, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, น. 89-103, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/hsudru/article/view/250744.