[1]
เชตุพงษ์ พ. 2023. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินชีวิตกับรูปแบบการตลาดกิจกรรม ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร: The Study on Relationship between Lifestyle Patterns and Event Marketing Models of the Elderly’s Activity in Bangkok. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. 6, 1 (มิ.ย. 2023), 54–63.