[1]
ปาปัดถา ฉ. และ โต๊ะมีนา ก. 2023. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร: Factors Affecting Fresh Coffee Consumption Behavior of People in Bangkok. วารสารวิจัยและนวัตกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร. 6, 1 (มิ.ย. 2023), 102–130.