(1)
เร่งมีศรีสุข ศ. หลักการทรงงาน และหลักปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร: The Royal King’s Working Principle, Human Resource Management Pratice Affecting Learning Organization of Personnel in Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. วารสารสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 2023, 6, 40-53.